.


YLTX50A

Impulse Wrench 1/4 Hex Shut-off

YLTX50E

Impulse Wrench 3/8 Shut-off

YLTX60A

Impulse Wrench 1/4 Hex Shut-off

YLTX60E

Impulse Wrench 3/8 Shut-off

YLTX70A

Impulse Wrench 1/4 Hex Shut-off

YLTX70E

Impulse Wrench 3/8 Shut-off

YLTX80E

Impulse Wrench 3/8 Shut-off

YLTX110E

Impulse Wrench 1/2 Shut-off

YLTX120E

Impulse Wrench 1/2 Shut-off

YLTX140E

Impulse Wrench 1/2 Shut-off

YLTX150

Impulse Wrench 3/4 Shut-off